Ostatní oběžná aktiva 中文

6888

Nehmotná aktiva – aktiva, která nemají fyzickou formu, např. software či licence. Ostatní aktiva – např. dlouhodobý finanční majetek (např. cenné papíry držené za účelem dalšího prodeje, kde se předpokládá délka držení delší než rok). Oběžná aktiva - aktiva s dobou životnosti kratší než 1 rok. Zahrnují:

Časové rozlišení . Časové rozlišení . Dohadné účty aktivní. Dohadné účty pasívní. List3.

  1. Převod peněz z debetní karty na bankovní účet v indii
  2. Velikost trhu přeshraničních plateb
  3. Co se stane, když i
  4. Klasický trůn na prodej
  5. Blockchain pro hlasování github
  6. Oceánský protokol ico
  7. Jak otevřít keepsafe aplikaci bez hesla
  8. Fl! p
  9. Sec tokeny zabezpečení „nás občané“
  10. Těžba zcoinů reddit

cenné papíry držené za účelem dalšího prodeje, kde se předpokládá délka držení delší než rok). Oběžná aktiva - aktiva s dobou životnosti kratší než 1 rok. Zahrnují: Oběžná aktiva . Hospodářský výsledek běžného účetního období. Finanční majetek .

Z hlediska výkaznictví se aktiva v rozvaze člení do tří základních skupin, a to na dlouhodobá aktiva, oběžná aktiva a ostatní aktiva. Dlouhodobá aktiva.

Ostatní oběžná aktiva 中文

Obecně lze aktiva charakterizovat jako majetek podniku seřazený podle jednotlivých druhů. V rozvaze, což je soupis všech aktiv a pasív, jsou aktiva uvedena podle toho, jakou dobu zůstávají v podniku. Z tohoto pohledu tedy aktiva členíme na.

Oběžná aktiva 240 Ostatní vlastní kapitál 60 Závazky 240 Celkem 340 Celkem 340 Příklad 2: Bez ocenění jmění zanikající společnosti - fúze sloučením M a D – nástupnická M Pořizovací cena podílu je větší než jmění D. ZK se nezvyšuje. Konečná rozvaha M – nástupnická Aktiva Pasiva

Ostatní oběžná aktiva 中文

Mezi nimi jsou ty prvky, které lze snadno převést na hotovost. V rámci této typologie jsou tedy peníze, které jsou v bance a které existují v samotné společnosti, účty, které zůstávají pohledávky vůči zákazníkům, šeky, které musí být vybrány, a jaká jsou inventarizovaná aktiva (materiály suroviny 9/30/2021 12/31/2021 3/31/2022 6/30/2022. 0 0 0 0. 0 0 0 0.

Ostatní oběžná aktiva 中文

Bankovní úvěry a výpomoci . Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv . Ostatní pasiva - přechodné účty pasív.

Ostatní oběžná aktiva 中文

To znamená, že pro stranu aktiv je rozdělení zpravidla od těch nejméně likvidních až po ty nejlikvidnější. Na straně závazků je to obvykle od těch dlouhodobých až po krátkodobé a ostatní. Krátkodobá aktiva, označovaná též jako oběžná, můžeme vymezit z pohledu času, nebo také ve vztahu k délce provozního cyklu. Spojíme-li tyto dva pohledy, pak lze o krátkodobých aktivech hovořit jako o aktivech držených za účelem jejich prodeje nebo spotřeby v rámci provozního cyklu . 26. srpen 2020 provozní majetek, v rozvaze označený jako oběžná aktiva. příp.

provedené a dosud nevyúčtované služby). Ostatní běžná aktiva v rozvaze jiný oběžná aktiva sestávají z aktiv, která jsou společnosti dlužná do jednoho roku nebo pravděpodobně využita do jednoho roku. Kromě předplacených výdajů to zahrnuje: Nehmotná aktiva – aktiva, která nemají fyzickou formu, např. software či licence. Ostatní aktiva – např.

Ostatní oběžná aktiva 中文

Finanční majetek . Bankovní úvěry a výpomoci . Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv . Ostatní pasiva - přechodné účty pasív.

ostatní pohledávky - vůči zaměstnancům nebo jiným osobám) a jako  Ostatní aktiva. Aktiva a pasiva se v rozvaze zobrazují buď horizontálně ve dvou sloupcích (tzv. T-forma), kdy jsou aktiva zobrazena na levé straně a  Z hlediska výkaznictví se aktiva v rozvaze člení do tří základních skupin, a to na dlouhodobá aktiva, oběžná aktiva a ostatní aktiva. Dlouhodobá aktiva. 31. březen 2018 4 731.

jak vyloučit obchod s marží
uco banka amrapali
množství bitcoinů vytěžených za rok
převod z coinbase do peněženky
elektronické obchody v salvadoru

Stálá aktiva v % dlouhodobých pasiv Pohledávky po splatnosti (doplň. údaje) (delší jak 180 dnů) Údaje vyplňte v tisících Kč Peněžní prostředky Krátkodobý finanční majetek Výkonová spotřeba Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) Aktivace (-) Ostatní provozní výnosy Nákladové úroky a podobné náklady B. C. C

Časové rozlišení . Dohadné účty aktivní. Dohadné účty pasívní. List3. List2 aktiva, aktivum, krátkodobá aktiva, dlouhodobá aktiva, ostatní aktiva. Osobní finance a investice. Investování; Ostatní; Reklamní články; Šetření Rozvaha – aktiva a pasiva Co je rozvaha?

cs (2) Oběžná aktiva: hotovost, pohledávky (odběratelé a dlužníci), ostatní oběžná aktiva a náklady příštích období, zásoby. EurLex-2 en (2) Current assets : liquid funds, receivables (client and debtor accounts), other current assets and prepaid expenses, inventories.

List3. List2 aktiva, aktivum, krátkodobá aktiva, dlouhodobá aktiva, ostatní aktiva. Osobní finance a investice. Investování; Ostatní; Reklamní články; Šetření Rozvaha – aktiva a pasiva Co je rozvaha? Rozvaha je důležitým výstupem finančního účetnictví a podává finanční informace o účetní jednotce k určitému datu – rozvahy. Obsahuje přehled majetku a zdrojů jeho krytí v peněžních jednotkách.

427 022. Oběžná aktiva: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty. 9 511. 14 166. Ostatní provozní výnosy/(náklady) - netto Kurzové zisky a ostatní finanční výnosy.